درمان ماندگار و بیمار محور
خدمات درمانی مطلبق آخرین استانداردهای پزشکی ورواشناسی
 • بررسی و تشخیص تمامی بیماریهای روانپزشکی و و روانشناسی
 • درمان تمامی بیماری های روانپزشکی
 • مشاوره خانوادگی
 • تست هوش کودکان وناجونان
 • تست اولیه و بررسی بیماری آلزهایمر 
 •  اختلال خواب
 • اضطراب
 • انواع فوبی ها
 • وسواس
 • مدیریت بحران ها
 • بحران طلاق
 • مشاوره پیش از ازدواج