سالمندان
 

علاوه بر مشکلات بزرگسالان که در بالا ذکر شده است، موارد زیر
از اهمیت ویژه برخوردار هستند
------------------------
بحران سالخوردگی - 
 یبحران تنهائ - 
افسردگی پنهان - 
بیماری های روحی ناشی از مهاجرت -
مشکلات رابطه با جامعه میزبان -
  مشکلات حافظه و تشخیص مقدماتی -
  بیماری کمبود حافظه و آلزهایمر -